İNSAN HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 25.08.2022| Okunma Sayısı: 257

 

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

Av. Selim GEZER (Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

Av. Ahmet ERZEN

Av. Barış URAS

Av. Bayram SİZER

Av. Esin Tuba ÇİLTAŞ

Av. Fatma AYDOĞAN

Av. Harun ŞEN

Av. İdris AYDİN

Av. İslam AYDEN

Av. Mahmut SÜZGÜN

Av. Mehmet SATICI

Av. Muhammed BEŞTAŞ

Av. Nuri EKİNCİ

Av. Orhan ÇELİK

Av. Sipan KELEŞ

Av. Songül SÜZGÜN

 

 

           Siirt Barosunun 07.10.2018 tarihli 10. Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda Siirt Baro Başkanlığının 06.11.2018 tarih ve 2018/179 sayılı kararıyla; İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası  hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak, hukuk alanına ve İnsan Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek, Ulusal üstü planda hukuk ve insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, İnsan haklarına ilişkin konularda çalışmalar yapmak,  meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak, amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak'' amacıyla İnsan Hakları Komisyonu kurulmuştur.

 

   SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

        SİİRT BAROSU 

  İNSAN HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

          I.BÖLÜM
       Genel Hükümler

     Kuruluş, Amaç, Görev ve Etkinlikler, Çalışma Yeri, Toplantı Günü, Üyeler

Kuruluş

Madde 1: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76. maddesi ile Baroların görevleri arasında yer alan, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak amacıyla Siirt Barosuna bağlı olarak ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, "Siirt Barosu İnsan Hakları Merkezi" kurulmuştur.
Amaç
Madde 2: Merkezin amacı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Görev ve Etkinlikler

Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 • a-İnsan haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 • b-Ulusal üstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • c-İnsan haklarına ilişkin konularda Siirt Barosu yayın birimi ile eşgüdümlü olarak süreli ve süresiz her türlü yayını yapmak,
 • d-İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 • e-Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,
 • f-İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • g-Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun, insan hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak.
 • h-Uluslararası insan hakları belgelerinde benimsenen, insan haklarına ilişkin ihlaller karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak,
 • i-Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.
 • j-Ulusal ve uluslararası yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Siirt Barosu Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
 • k-Baro Komisyon ve merkezlerinin insan haklarına ilişkin çalışmalarının dokümantasyonunu yapmak ve kamuoyuna duyurmak

Çalışma Yeri

Madde 4: Baro yönetimince Siirt Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Organlarının çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Toplantı Günü

Madde 5: İnsan Hakları Merkezi her ayın ilk çarşamba günü toplanır. Merkez; gerektiğinde yapılan en son toplantıda, bir sonraki toplantının iki veya üç ay sonra yapılmasına karar verebilir.

Çalışma Grupları/Komisyonlar kendi toplantılarını, Çalışma Grubu başkanının ve üyelerinin birlikte belirleyeceği gün ve saatte yaparlar.

Merkezin Üyeleri

Üye Kaydı

Madde 6: Siirt Baro levhasına kayıtlı olan avukatlar, İnsan Hakları Yürütme Kurulu tarafından seçilen yazmana, kimlik ibrazı ve iletişim bilgilerini vermek suretiyle kayıtlarını tamamlarlar.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 7: ‘‘Madde 5’’ göre belirlenen günlerde, mazeretsiz olarak üst üste üç defa toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

II. BÖLÜM

   Merkezin Yapılanması

Merkezin Organları
Madde 8:
 İnsan Hakları Merkezinin Organları şunlardır:
A) Koordinatör
B) Yürütme Kurulu
C) Danışma Kurulu

D) Çalışma Grupları                                                                                                        

E) Yazman
F) İletişim Sosyal Medya Görevlisi

A-Koordinatör
Madde 9:
 Merkez Koordinatörü Yönetim Kurulu tarafından iki yıl süre ile seçilir. Koordinatör, sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir
Görev ve Yetkileri
Madde 10: Koordinatörün görev ve yetkileri şunlardır:

 • a-Merkezi; Siirt Barosu Başkanlığı ve İnsan hakları birimleri önünde temsil etmek,
 • b-Yürütme kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,
 • c-Siirt Barosu Başkanlığı adına; merkezin amacının gerekli kıldığı etkinlik projelerinin ve çalışma programlarının hazırlanması; yürütülmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi,
 • d-Yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak ve Siirt Barosu Başkanlığına sunmak,
 • e-Merkezin yıllık etkinlik raporunu, Danışma kurulunun görüş ve önerilerini de alarak yürütme kurulu ile birlikte hazırlayıp Siirt Baro Başkanlığının onayına sunmak,
 • f-Gerekli gördüğünde Siirt Barosu İnsan Hakları Merkezi organlarını olağanüstü toplantıya çağırır.

B) Yürütme Kurulu 

Madde 11: Yürütme Kurulu: Koordinatör, Baro Başkanı, Komisyonlardan Sorumlu Baro Yönetim Kurulu Üyesi, Danışma Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grubu Başkanlarından oluşur.

Görev ve Yetkileri
Madde 12: Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 • a-Merkezin yıllık etkinlik raporunun, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini de alarak Başkan ile birlikte hazırlanması.
 • b-Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi,
 • c-Her yıl sonunda merkezin geçmiş yıla ilişkin etkinlik raporunun hazırlanması,
 • d-Sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üyenin seçilmesi.
 • e-Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması
 • f-Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Siirt Barosu Yönetim Kurulunun vereceği işlerin yürütülmesi.

C) Danışma Kurulu
Madde 13: İnsan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından Yönetim Kurulunca seçilen en az 3 kişiden oluşur. Görev süresi atamayı yapan Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır. Danışma Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az 6 ayda bir olağan toplantı yapar. Gerekli görüldüğünde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle bu süre dolmadan boşalması halinde yeni seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.


İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, güncel etkinlikler ve gündemler doğrultusunda Danışma Kurulu Üyelerinin bir kısmını uzmanlık alanları ile sınırlı olarak görüş ve düşüncelerini almak üzere olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Görevi ve Yetkileri
Madde 14: Danışma Kurulunun Görevleri Şunlardır;

 1. Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak,
 2. Yürütme Kurulu toplantılarında kurulu temsil edecek üyeyi seçmek.

D) Çalışma Grupları/Komisyonları:

Madde 15: Yönergenin 2. maddesinde belirtilen amaçlara ulaşmak için çeşitli alanlarda çalışma grupları/Komisyonlar oluşturulur. Bu Gruplar/Komisyonlar;

 • Mülteci Hakları Çalışma Grubu/Komisyonu
 • Engelli Hakları Çalışma Grubu/Komisyonu
 • Toplumsal Davaları Takip Etme Çalışma Grubu/Komisyonu
 • Cezaevleri İzleme ve İşkenceyle Mücadele Çalışma Grubu/Komisyonu 

Madde 16: Çalışma Grupları/Komisyonlar kendi aralarında bir başkan seçer. Gerekli görülmesi halinde çeşitli konularda çalışma grupları kurulabilir.

E) Yazman
Madde 17: Yazman görevlisi, merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olmak, kayıt ve tutanakları düzenli olarak tutmak, arşiv düzenlenmesi ve yazışmaları yürütmek, merkez amacına uygun araştırmaların yapılması için İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.

F) İletişim ve Sosyal Medya Görevlisi

Madde 18: İletişim ve Sosyal Medya Görevlisi,  İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilir.

Görev ve Yetkileri
Madde 19: 
İletişim ve Sosyal Medya Görevlisinin görevleri şunlardır;

 • 1-Merkezin etkinliklerini, basın açıklamalarını, raporlarını ve buna benzer çalışmalarını Merkeze ait sosyal medya hesaplarından paylaşmak.
 • 2-Merkeze ait iletişim numarasına kimlerin bakacağına ilişkin aylık çizelge düzenleyip Koordinatöre sunmak.
 • 3-İletişim ve Sosyal Medya Görevlisi, Merkeze ait sosyal medya hesaplarını Merkez adına kullanır ve Merkezin onayı olmadan herhangi bir paylaşımda bulunamaz.

           III. BÖLÜM
         Mali Hükümler

Merkezin Giderleri
Madde 20:
 Giderlerin Karşılanması:

İnsan Hakları Merkezi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Siirt Barosu tarafından karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Siirt Barosu Yönetim kurulunun tâbi olduğu esaslar uygulanır.

     IV. BÖLÜM
     Son Hükümler

Madde 21: Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 22: Bu yönerge hükümleri,

İnsan Hakları Merkezi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi üzerine, Baro Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde değerlendirilerek değiştirilebilir.

Madde 23: İnsan Hakları Merkezinin görev ve etkinliklerine son verilmesi için Baro Yönetim Kurulu üye tamsayısının 2/3’ünün yazılı teklifi üzerine, Siirt Barosu Genel Kurulu üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınması gerekir.

Madde 24: Bu Yönetmelik Siirt Barosu Yönetim Kurulunun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.


Madde 25: Bu yönetmelik hükümlerini Siirt Barosu Başkanlığı yürütür.

 

 

 

 

 

30.11.2022
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.