STAJ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 18.08.2022| Okunma Sayısı: 1182

 

 

SİİRT BAROSU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

 

KURULUŞ

Madde 1: Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23. 76. ile 95. maddeleri ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 24. Maddesi gereğince Siirt Barosu Yönetim Kurulunun 11.05.2022 Tarih 2022/ sayılı kararı uyarınca Meslek içi eğitim ve Staj Eğitimini kapsamak üzere “Siirt Barosu Eğitim Merkezi (SİBEM)” kurulmuştur.

AMAÇ VE KAPSAM

 Madde 2: Bu yönerge ile Siirt Barosuna kayıtlı Avukatların Meslek İçi Eğitimleri ve Staj yapan Avukat Stajyerlerinin 1 yıllık stajları süresince alacakları eğitimin daha verimli ve kapsamlı olması, Merkez tarafından alınacak kararlarda uyulacak temel ilkelerin ve yönetim ilkelerinin saptanması amaçlanmaktadır.

TANIMLAR

 Madde 3: Bu yönergede geçen tanımlarda: Baro; Siirt Barosunu, Yönetim; Siirt Barosu Yönetim Kurulunu, Stajdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi; Baro yönetim kurulunca görevlendirilen Koordinatörü, Yönerge; Siirt Barosu Eğitim Merkezi Yönergesini, Kurul; Siirt Barosu Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunu Merkez; Siirt Barosu Eğitim Merkezini, Başkan; Siirt Barosu Eğitim Merkezi Başkanını, Başkan Yardımcısı; Eğitim Merkezi Başkanı Yardımcısını Yazman; Siirt Barosu Eğitim Merkezi Yazmanını, Stajyer; Stajyer Avukatı; Stajyer Temsilcisi; Stajyerler tarafından her dönem başında belirlenecek, Siirt Barosu Eğitim Merkezi ile stajyerler arasında iletişimi sağlamakla görevli, yönergede Eğitim Merkezi tarafından ve diğer düzenlemelerle verilen görevleri yapacak bir stajyer avukatı tanımlar.

 MERKEZİN OLUŞUMU

 Madde 4: Siirt Barosu Eğitim Merkezi 7 kişiden oluşur. Baro Yönetim Kurulu, Siirt Barosu Eğitim Merkezi’nde görev almak isteyen avukatları belirlemek için gerekli duyuruları yaparak belirlenen sürede başvuruları alır. Başvurular içerisinden Yönetim Kurulu koordinatörü dışından 5 avukat, bir stajyer temsilcisi Yönetim Kurulunca Siirt Barosu Eğitim Merkezi Yürütme Kuruluna atanır. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı Siirt Barosu Yönetim Kurulu kararı ile arttırılabilir. Siirt Barosu Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanı kendi içinde belirler. Kurul üyeleri, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. ve 15. maddelerinde yazılı niteliklere sahip, baro nezdinde kesinleşmiş hiçbir disiplin cezası almamış avukatlar arasından seçilir.

MERKEZİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 5: Merkezin çalışma süresi, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi düşüncesi ile 2(iki) yıl olarak belirlenmiştir. Çalışma süresi biten Siirt Barosu Eğitim Merkezi, yeni Siirt Barosu Eğitim Merkezi görevlendirilene kadar görev ve yetkilerini kullanmaya devam eder. Merkeze; Başkan, Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onunda yokluğunda en kıdemli üye başkanlık eder.

 Madde 6: Merkez, 2 haftada bir kez toplanır. İlk toplantısında, toplantı gün ve saatini belirler. Önemli bir sebebin çıkması halinde; Başkan, belirleyeceği gün ve gündemle kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez uygun gördüğü toplantılara stajyer avukatları ve ilgilileri de çağırabilir.

Madde 7: Merkez üyeleri, Merkez toplantılarına katılmak ve merkezce verilecek görevleri yapmak zorundadırlar. Merkez üyelerinin, Merkezce kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın bir eğitim yılı içinde peş peşe olması koşulu aranmaksızın 5 kez;

 • 1-Siirt Barosu Eğitim Merkezi toplantılarına katılmaması,
 • 2-2- Siirt Barosu Eğitim Merkezi tarafından verilecek görev ve kararları yerine getirmemesi,
 • 3-Staj görüşmelerine katılmaması halinde Merkez, Merkez üyesinin üyeliğinin sona erdirilmesi için Merkez Yönetim Kuruluna talepte bulunur. Merkez, üyeliğin düşürülmesine karar verir ise durumu Baro Yönetim Kuruluna bildirir. Üyeliği düşürülen üye yerine, yeni üye alınmasında Yönetim kurulunca en geç iki hafta içinde kalan süre için seçilir.

Madde 8: Toplantılarda görüşülecek konuları içeren ve başkanca hazırlanan gündem, toplantı gününden en az bir gün önce Merkez üyelerine güncel yöntemlerle (telefon, sms, e- posta v.s) iletilir. Merkez, salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Merkez toplantılarında alınan kararlar, karar defterine tarih ve sıra numarasıyla yazılır ve toplantıya katılanlarca imzalanır.

 Madde 9: Merkez, yapılacak eğitim faaliyetlerinin aksamaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu amaçla Merkezin görev yetkileri şunlardır:

9.1- Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Başkan tarafından sunulan bilgileri değerlendirmek gündemdeki konuları ve üye sunumlarını görüşmek, görüşülen konularla 3 ilgili düzenlenen tutanakları ve karara bağlanan hususları Merkez Yürütme Kurulu Karar Defterinde imza altına almak ve gerçekleştirilmesini takip etmek.

9.2- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi Programlarını hazırlamak, Siirt Barosu Yönetim Kurulunun onayına sunmak, onaylanan programları uygulamak,

9.3- Eğitim taleplerini mevsim koşulları ve ulaşım olanakları doğrultusunda belirlemek, zorunlu hallerde gerekli değişiklikleri yapmak,

9.4- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmalarını yürütecek eğitmen kadrolarını belirleyip Baro Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

9.5- Eğitim Merkezinin hedeflenen çalışmalarının yürütülebilmesi ve programların uygulanabilmesi için ihtiyaca yönelik olmak üzere gerekli sayıda personelin görevlendirilmesini Siirt Barosu Yönetim Kuruluna teklif etmek,

9.6- Eğitim çalışmaları hakkında rapor düzenleyip raporlar ve önerileri doğrultusunda kararlar oluşturmak ve Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

 9.7- Siirt Barosu Yönetim Kuruluna sunulmak üzere her çalışma döneminin sonunda o dönem gerçekleştirilen Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmaları ve yeni döneme ilişkin öneriler hakkında rapor düzenlemek,

9.8- Meslek İçi Eğitim ve Staj Eğitimi çalışmalarında sunulan eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve genişletilmesi hususunda meslektaşlarımızın görüşlerini almak,

9.9- Siirt Barosu bünyesinde kurulu bulunan diğer merkez ve komisyonlardan gelen taleplere göre, iş birliği içinde eğitim programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,

9.10- Staj listelerine kayıtlı stajyerlerin eğitimlerini TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğine uygun olarak programlayarak eğitimlerini vermek,

9.11- Avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi için bir avukatın yanında bulundurabileceği stajyer sayısını kısıtlamak dâhil gerekli her türlü önlemi almak,

9.12- Siirt Barosu Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

HARCAMALAR

Madde 10: Eğitim Merkezi faaliyetleri sırasında giderlerin ortaya çıkması halinde durum yazılı şekilde Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Bu bağlamda Yönetim Kurulunca uygun görülen giderler Baro bütçesinden karşılanır. Eğitim merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan harcamaların belgelendirilmesi zorunludur. Bu kapsamda alınan mal ve hizmetleri gösterir;

 • A-Fatura
 • B-Perakende satış vesikası
 • C-C- Ödeme fişi
 • D-Gider pusulası
 • E-Belge temini mümkün olmayan hallerde düzenlenecek harcama tutanağı Harcama belgelerinin Sayman tarafından uygunluğu denetlendikten ve tahakkuku yapıldıktan sonra Başkanın onayı ile muhasebeleştirilerek ilgililere ödenir.

YILLIK STAJ EĞİTİM PROGRAMI

Madde 11: Eğitim Esasları Staj Eğitiminin amacı; stajyerin özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı sorunları İnsan haklarına, hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir ögesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek için staj eğitim çalışmaları yapmaktır. Siirt Barosu staj eğitimi, teorik derslerden ve özellikle pratik derslerden teşekkül eder. Merkez, teorik derslerin verilmesi hususunda gerek görürse, baro levhasına kayıtlı avukatlara görev verebilir. Merkez ayrıca, staj süresi içerisinde stajyerlerin Baro tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını teşvik ve baroya aidiyet duygusunun güçlendirilmesi için gerekli çalışma ve etkinliklerde bulunur.

Madde 12: Staj eğitimi yukarıda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde Merkez tarafından dönemsel olarak hazırlanan ve takvime bağlanan Staj Eğitim Programı ile yürütülür. Staj eğitim programı takvimsel olarak Mart ayının ilk haftasında başlar. İlke olarak staj eğitim programının 60 saati Avukatlık Hukukuna (özellikle meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına) ayrılmış olmak şartıyla 120 saat katılımı zorunlu eğitimden oluşur. Staj eğitim programında Avukatlık Hukuku dışında aşağıdaki hukuk dallarıyla ilgili olarak eğitim verilmesi zorunludur.

 • Medeni Usul Hukuku

• İcra İflas Hukuku

 • Medeni Hukuk

• Borçlar Hukuku

• Ticaret Hukuku

• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Ceza Usul Hukuku

 • Ceza Hukuku

• İdare ve Vergi Hukuku

 • Arabuluculuk Merkez, yukarıda sayılanlar haricinde eğitim programına katılımı zorunlu ders koyabileceği gibi katılımı stajyer avukatın isteğine bırakılan dersler de koyabilir. Merkez, eğitim programını hazırlarken programın uygulamaya yönelik olmasına, programda stajyer avukatın özellikle duruşmalarda ve adli mercilerle ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konuların yer almasına özen gösterir. Başka baroda stajına başlamış olup sonradan Siirt Barosuna nakil olan stajyer avukata uygulanacak staj eğitim programı Merkezce, nakil geldiği baro ile görüşülmek suretiyle belirlenir.

Madde 13: Eğitim Çalışmaları

 • a-Adli Yardım,
 • b-b- CMK servisinde çalışmalar,
 • c-c- 12. Maddede belirtilen hususlar dışında kalan diğer eğitim çalışmalarından oluşur.
 • d-Stajyere eğitim maksadıyla CMK ve Adli Yardım eğitim seminerleri, toplantıları ve diğer çalışmalarında görev verilebilir.

STAJ

Madde 14 : Avukatlık stajı, Avukatlık Kanunu ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunan ve stajyer listesine kaydı kesinleşen adayın kayıt tarihi itibari ile başlar. Stajyer Avukat mahkemelerde ve Adalet Daireleri ile Avukat yanındaki büro çalışması staj süresince Avukatlık Kanunu, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği ile Siirt Barosu Staj Eğitim Merkezi İç Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

Madde 15: Mahkeme ve Adalet Dairesinde Çalışma Stajın ilk altı ayı Adalet Komisyonunun gözetimi altında mahkeme ve adalet dairelerinde yapılır. Bu dönemde ki staj, TBB yönetmeliğinin 11. ve 12. Maddesinde belirtilen şekilde yapılır.

 Madde 16: Büro Çalışması Stajyer, stajının ikinci altı ayında en az beş yıl meslek deneyimi olan ve Avukatlık Kanunu 15 ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 14. Maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan avukat yanında stajına devam eder. Yanında staj yapılacak avukat hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmemiş olması veya avukatın geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması gerekir. Yanında staj yapılmakta olan avukatın, Avukatlık Kanunu’nun 153. Maddesi gereği Disiplin Kurulu kararı ile tedbir mahiyetinde işten yasaklanması halinde, Baro Başkanı, stajyerin hangi avukatın yanında staja devam edeceğine karar verir. Yanına stajyer avukat almayı kabul eden avukat, stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar. Yanında staj yapılacak avukata başlama yazısı ile birlikte, TBB Staj Yönetmeliğinin 16 ve 17. Maddeleri doğrultusunda stajyerin yetiştirilmesi ve Kurulca saptanan ilkeler, eğitim programı ve staj sonu görüşmesinde hazır bulundurulması ile üç ve altı aylık raporların gününde verilmesi gerektiği bildirilir.

Madde 17: Diğer Çalışmalar Stajyer, belirlenen eğitim programında yer almasa bile Merkez tarafından aksine duyuru yapılmadığı sürece; Baroca veya Merkez tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans gibi tüm bilimsel, kültürel, mesleki ve sosyal içerikli etkinliklere katılmakla yükümlüdür.

 Madde 18: Staj Dosyası 6 Stajyer, staj süresince yaptığı çalışmaları içeren bir staj dosyası tutar. Dosya Merkez tarafından verilen görevlere ilişkin kayıtlar, eğitim etkinliklerine ait soru ve yanıtları, seminer soru ve yanıtları, bireysel çalışmalar ve diğer çalışmalar tarih sırasıyla konur. Staj Eğitim Merkezi önünde yapılacak görüşme sırasında dosyayı yanında bulundurmak ve Merkeze sunmakla yükümlüdür. Dosya Merkez tarafından belirlenen sıraya göre düzenlenir.

 Madde 19: Stajyerin Devamlılığı Stajyer tüm eğitim çalışmalarına katılmak zorundadır. Devam ve devamsızlık çizelgeleri Merkez tarafından veya Merkezce görev verilmesi halinde Merkez veya Baro Sekreterliğince tutulur. Stajyer 12. Madde hükümlerine göre belirlenen eğitim çalışmalarının %75’ine katılmak zorundadır. Merkez tarafından kabul edilebilir herhangi haklı bir özre dayanmaksızın %25’in üzerindeki her bir eğitim günü devamsızlığı için, stajın bir hafta süre ile uzatılmasına karar verilir. Stajyer uzatılan süre içinde stajyerin katılmakla yükümlü olduğu tüm çalışmalara katılmak zorundadır. Eğitim çalışmalarına katılmama durumu ve devamsızlık, Merkez tarafından kabul edilebilir bir mazerete dayanmadığı sürece kabul edilemez. Devamsızlık tespiti halinde Merkez toplanır ve geçerli bir mazerete müstenit bulunmayan devamsızlık hali Baro Yönetim Kurulu’na yazılı şekilde bildirilir. Baro Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda stajyerin durumu tayin edilir ve stajyere bu husus yazılı olarak bildirilir.

Madde 20: İlçe Adliyelerinde staj yapan stajyerlerin Staj Eğitim Merkezi’ne başvuru ve talepleri ile ilgili tedbirler alınır.

Madde 21: Stajyerlerin staj süresi içerisinde, Merkezce düzenlenen eğitim çalışmalarına katılması ve çalışma planına uyulması zorunludur. Staj eğitimi, Eğitim Merkezi’nin düzenleyeceği program doğrultusunda yapılır. Haftalık eğitim saati Kurul tarafından belirlenecek olup, eğitim saatleri Merkez tarafından sonradan arttırılabilir veya eksiltilebilir. Düzenlenen eğitim çalışmaları, Eğitim Merkezi’nin belirlemiş olduğu mekânlarda yapılır.

 

STAJYER İLE İLİŞKİLER

 

Madde 22: Stajyerin İzlenmesi

Merkez; stajyeri, staj süresince izler. Stajyerin staj eğitim çalışmalarına katılamaması veya çalışmaları aksatması, stajı süresince avukatlık mesleği ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerinin saptanması; Yasa, Meslek Kuralları, Baroca alınan kararlara ve Merkez kararlarına aykırı davranması, verilen görevleri yerine getirmemesi gibi olumsuz durumlar saptandığında stajyerin durumunun belirlenmesi için Merkezde görüşme açılır. Merkez, stajyerin uyarılmasına karar verebileceği gibi koşulları oluştuğunda stajyerin stajının 3 ayı geçmemek üzere uzaması için Baro Yönetim Kuruluna öneride bulunabilir.

Madde 23: Bitirme Tezi

Her stajyer, seçeceği bölümle ilgili danışmanın gözetiminde bir tez hazırlayarak staj bitiminden bir ay önce Staj Kuruluna tevdi edecektir. Tezin başarılı bulunup bulunmadığını, tezi alan staj kurulu başkanı veya üyesi belirler. Tez başarılı bulunmaz ise 7 tezi alan kurul üyesinin teklifi ile ertelenir, ikinci kez de başarılı bulunmaz ise stajyer avukatın staj süresinin uzatılması yönünde Siirt Barosu Yönetim Kurulu’na teklifte bulunulur.

Madde 24: Stajyer İle Görüşme (Mülakat)

 Görüşmenin amacı, bir yıllık staj eğitim çalışması sonunda stajyerin meslek kuralları bilgisi ile hukuk ilkelerini ve mevzuat hükümlerini somut olaylara uygulayabilme yeterliliği ile staj eğitim çalışmalarına katılımının değerlendirilmesi ve staja devamının gözden geçirilmesidir.

Madde 25: Görüşme İlkeleri

 Görüşme sırasında öncelikle kimlik tespiti yapılır. Daha sonra staj dosyası incelenir. Dosyada Yasa ve Yönetmelik gereği olması gerekli bilgi, belge, çalışma örnekleri ve altı aylık süre dolmuş ise yanında staj yapılan avukatın raporu da dosya içinde ise görüşmeye devam edilir. Eksik saptanması halinde, eksiklikler giderilinceye kadar görüşme yapılmaz ve durum stajyere yazılı olarak bildirilir.

Madde 26: Görüşme Yöntemi

Görüşmede öncelikle stajyerin Baro tarafından tutulan kişisel dosyası, staja devamı, staj süresince yaptığı bireysel çalışmalar incelenir. Yanında staj yaptığı avukatın üç aylık ve verilmiş ise son raporu okunur. Merkez ve Baro tarafından verilen görevleri yapıp yapmadığına bakılır. Görüşme üç aşamalı olarak yapılır;

 a) Stajyere bir hukuki sorun verilerek sorunun genel hukuk kuralları Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırılması istenir.

b) Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili bir soru sorulur.

c) Stajyerden staj bitirme tezi ile ilgili olarak da soru sorulur.

Madde 27: Değerlendirme

Stajyer hakkında değerlendirme, görüşmelerin yoğunluğuna göre görüşmenin bitip stajyerin ayrılmasından hemen sonra veya görüşmelerin tamamlanmasından sonra aynı gün yapılır. Görüşmede, stajyerin bir yıllık staj eğitim çalışmalarına katılımı, yaptığı bireysel çalışmalar, somut olayın nitelendirmesi, hukuk diline çevirmesi, olayı tanımlaması, çözüme ilişkin kuralları belirlemesi ve bu konudaki sunumu, hukuk kurallarını ve meslek ilkelerini somut olaylara uygulaması, bireysel çalışma raporunun içeriği ve anlatımı, meslek kurallarını 4, 20, 25 ve diğer maddelerindeki koşullara uyup uymadığı, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 28 ve 29. Maddeleri ayrı ayrı dikkate alınır. Stajyerin verimli bir staj dönemi geçirdiğine kanaat getirilmesi halinde “staj bitim belgesi verilebilir.” Yolunda görüş içeren bir tutanak düzenlenir ve görüşmeye katılan üyelerce birlikte imzalanarak dosyasına konulur. Stajyerin staj süresindeki davranışları, eğitime katılma durumu, görev sorumluluk anlayışı 8 ve görüşmedeki yeterliliği gibi konularda Merkezde olumsuz görüş belirmesi halinde bu durum Merkez’in ilk toplantısında görüşülmek üzere tutanağa işlenir ve tutanak görüşmeye katılan üyelerce imzalanarak dosyasına konulur.

Madde 28: Staj Sonrası Merkez Raporu Stajyerle yapılan görüşme sonrası tutulan tutanağı stajyerin staj eğitimini başarılı biçimde tamamladığı yolunda görüş içermesi halinde dosya, Yönetime sunulur. Görüşme tutanağının stajyer hakkında olumsuz görüş içermesi halinde konu Merkez tarafından yapılacak ilk toplantıda değerlendirilir. Stajın uzatılması yolunda karar verilmesi halinde uzatma süresini de içeren Merkez görüşü staj raporu olarak Siirt Barosu Yönetim Kuruluna sunulur.

Madde 29: Stajın Uzatılması Halinde Stajın Yapılması

Yönetimce stajın uzatılmasına karar verilmesi halinde, bu karar en kısa sürede stajyere ve yanında staj yaptığı avukata bildirilir. Stajyer avukat, bu süre içerisinde eğitim çalışmalarına kaldığı yerden devam eder. Uzatım süresinin bitiminde, Staj Eğitim Merkezi ve yanında staj yapılan avukatça verilen ek rapor ile birlikte stajyer yeniden görüşmeye alınır. Bu aşamadan sonraki işlemler için iç yönetmeliğin 22, 23, 24, 25 ve 26. Maddeleri aynen uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Madde 30: Yürürlük

Bu yönerge Siirt Barosu Yönetim Kurulunun 11.05.2022 tarih ve 2022/…. Sayılı kararıyla ve oybirliğiyle kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir.

Madde 31: Yürütme

 Bu yönerge hükümlerini Siirt Barosu Başkanlığı yürütür. İşbu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu ve TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği uygulanır.

 

                                                                                                                                 Av. Kenan BİLGE

                                                                                                                                          Siirt Barosu Başkanı

26.05.2024
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.