CMK İÇ YÖNERGE
Tarih: 25.08.2022| Okunma Sayısı: 682

 SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

 

SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI CMK KOMİSYONU 

 

SİİRT BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1 - (1) Bu uygulama yönergesi, müdafi ve vekil görevlendirilmesine yönelik düzenlemelerde ve uygulamada temel amacın adil yargılanmayı sağlamak; şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ve mağdurların hak ve özgürlüklerini korumak ve hukuka uygun bir ceza yargılamasının gerçekleşmesini temin etmek olduğunun bilinciyle; Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddeleri ile barolara verilen “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevinin bir gereği olarak; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te yer alan hükümler uyarınca;

 

a. Müdafi ve vekil olarak görev yapacak avukatların kabul, çıkma ve çıkarılma esaslarının belirlenmesi,

 

b. Müdafi ve vekil olarak görevlendirilecek avukatlar açısından eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,

 

c. Müdafi ve vekil görevlendirmelerinin adil ve şeffaf biçimde yapılmasının sağlanması,

 

d. Müdafi ve vekillerin görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarına ilişkin denetimin gerçekleştirilmesi,

 

e. Mevzuat uyarınca cumhuriyet savcılıklarınca ücret ödenmesine esas raporlama ve değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin esasların ortaya konulması,

 

f. Bu iş ve işlemleri yerine getirecek organların oluşturulmasına ve çalışmasına ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlenmesi amacını taşır.

 

Tanımlar

 

MADDE 2 - (1)Bu yönergenin uygulanmasında;

 

a) Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasını tamamlayan, Siirt Barosu CMK  gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi sistemine dahil edilmiş müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

 

b) Baro ilçe temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince en az 10 avukatın bulunduğu ilçelerde görevlendirilmiş bulunan temsilcileri,

 

c) Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı,

           

d) Ortalama puan; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sistemde aktif avukat sayısına bölünmesi suretiyle ortaya çıkan puanı,

 

e) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

 

f) Kovuşturma; iddianamenin kabulünden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

 

g) Sistem; CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bilgileri içeren bilişim sistemini,

 

h)  CMK Uygulama Servisi; talep ve işlem yoğunluğuna göre yeterli sayıda personel ile servisin başında bulunan hukukçu müdürden oluşan baro birimini,

 

i) CMK komisyonu; CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulama komisyonunu

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

 

Organlar

 

MADDE 3 - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Yürütme Kurulu, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 4 - (1) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

 

(2) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir.

 

3) OCAS Sistemi ile ilgili değişiklikler CMK Komisyonu’nun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından karar alınır.

 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

 

MADDE 5 - (1)Yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir

hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

 

Yürütme Kurulu

 

MADDE 6 - (1) Yürütme Kurulu; görevli Yönetim Kurulu üyesi ile daha önce CMK gereğince müdafi veya vekil olarak görev almış en az 2 yıl kıdeme sahip avukatlar arasından seçimli olağan genel kurulu izleyen iki ay içinde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek en az 3 avukattan oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi, görevlendirilmelerini takip eden ilk seçimli olağan genel kurul toplantı tarihine kadar kesintisiz devam eder. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek avukat sayısı artırılır.

 

(2) Eksilen üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından; eksilme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yeni görevlendirme yapılır. Yeni görevlendirilen üye, eksilen üyenin görev süresini ve yerini tamamlar.

 

(3) Kurul, ayda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Yürütme Kurulu üyelerden birini raportör olarak seçer.

 

(4) Kurul, servisin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler; karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder ve sistemin işleyişine ilişkin gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek çözüm önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Yönergenin 17 ve 18. maddeleri gereğince uyarı ve çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukat listesini Baro Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

 

(5) Kurul ayrıca, Baro Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesinde düzenlenen amaç ve kapsam dahilinde verilen görevleri yerine getirir.

 

(6) CMK görevi yapan avukatların puan iade talepleri, CMK yürütme kurulu tarafından oyçokluğuyla karara bağlanır.

 

Baro İlçe Temsilcileri

 

MADDE 7 - (1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler; en az 10 avukatın bulunduğu ilçelerde ilçe temsilcisi Yürütme Kurulu’nun önerisiyle Baro Yönetim Kurulu tarafından atanır.

 

a) Kendi bölgesinde görevlendirmeye ilişkin uygulamaları izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında servis müdürünü bilgilendirir.

 

b) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin bulundukları bölgede sistem içerisinde yer alan avukatlara aktarılmasını sağlar.

 

c) Ayrıca Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesindeki amaç ve kapsam dahilinde verilen görevleri yerine getirir.

 

CMK Komisyonu

 

MADDE 8 - (1) CMK komisyonu, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur.

 

(2) CMK komisyonu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde, sorumlu Yönetim Kurulu üyesi veya Yürütme Kurulu komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

(3) CMK komisyonu Siirt Barosu üyesi tüm avukatların katılımına açıktır.

 

CMK Uygulama Servisi

 

MADDE 9 - (1) CMK uygulama servisi, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatlar tarafından verilen raporları inceleyerek onaylar, eksiklikleri tespit eder ve CMK sisteminin işleyişine ilişkin dilekçeleri alarak CMK Yürütme Kurulunun gündeminin hazırlanmasını sağlar. Ayrıca sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

(2) CMK uygulama servisi, CMK eğitimine katılma talepli başvuruları alarak katılımcı listesini hazırlar ve başvurucuları eğitime davet eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SİSTEME KABUL, EĞİTİM, GÖREVLENDİRME VE PUANLAMA

 

Sisteme Kabul

 

MADDE 10  - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığına yazılı olarak başvururlar.

 

(2) Sisteme kabul için, Baro Başkanlığınca düzenlenen eğitim çalışması ve sistem tanıtımına ilişkin bilgilendirmeye katılarak katılım belgesi almaya hak kazanmış olmak şarttır.

 

Eğitim Çalışmaları

 

MADDE 11 - (1) Fiilen avukatlık faaliyetini yürüten avukatlar ile ruhsat başvurusu yapmış olan avukatların, CMK kapsamında görev almak istedikleri takdirde Baro Başkanlığına yazılı olarak veya elektronik posta ile başvurmaları gerekmektedir. Öncelik avukatlarda olmak kaydıyla istekliler başvuru tarihine göre ve eğitim çalışmasına davet edilirler.

 

(2) Komisyon ya da Baro Başkanlığı’nca düzenlenen, ya da farklı kurumlarca düzenlenip, Komisyonca uygun görülen; konuyla ilgili konferans, eğitim ve seminer gibi etkinliklere katılmak zorundadır. Devamsızlık halinde eksik kalan oturumların bir sonraki eğitim çalışmasında tamamlanması halinde katılım belgesi verilir.

 

(3) Yukarıda belirtilen oranda devamsızlığı bulunanlar görevlendirme listesine dahil edilirler; ancak, sonraki çalışmada eksik oturumları tamamlamazlar ise sistemde askıya alınırlar ve eksik oturumları tamamladıkları sürece görev alamazlar.

 

 

(4) Ruhsat başvurusu sırasında eğitim alanların katılım belgeleri ruhsatları ile birlikte verilir ve ruhsat aldıkları tarihteki ortalama puandan listeye dahil edilirler.

 

(5) Eğitimler, yeni başvuru sayısının 10’a ulaşmasını takiben 15 gün içinde ya da son eğitim tarihinden itibaren en çok 2 ay içerisinde yapılır. Eğitim çalışmasının tarihi, Yürütme Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Eğitim çalışması tarihinin adli tatil içerisine denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip eden 15 gün içerisinde yapılır.

 

(6)Başka il barolarından nakil yoluyla gelen avukatların eğitim çalışmasına katılıp katılmayacağına Yürütme Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu karar verir.

 

(7)Eğitim çalışmasına katılmak üzere başvuruda bulunan avukatlar kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla eğitime çağırılırlar. Eğitim çalışmasına çağırılmalarına rağmen katılmamaları halinde yeniden yazılı olarak başvuru yapmaksızın takip eden eğitim çalışmalarına çağırılmazlar. Bu durumda sıra yönünden yeni başvuru tarihi esas alınır.

 

(8) Sisteme kabul eğitiminin içeriği, kapsamı ve süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

(9)Ayrıca ihtiyaç duyulduğu hallerde, Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile CMK sisteminde kayıtlı olan tüm avukatlara yönelik olarak eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

Görevlendirme Esasları

 

MADDE 12 - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.

 

(2) Görevlendirme listeleri oluşturulurken vergi kaydının bulunduğu yer veya bağlı çalışanlar açısından çalıştıkları büro adresleri esas alınır.

 

(3) Tüm ilçelerde yapılacak görevlendirmeler, Siirt Barosuna kayıtlı avukatlardan görev yaptığı ilçe dikkate alınmaksızın görevlendirme listesinden karşılanır.

 

(4) Görevlendirmeler, puanı düşük olandan yüksek olana doğru puan sırasına göre yapılır.

 

(5) Saat 08.00 ile 19.00 arasında yapılan görevlendirmeler gündüz görevlendirmesi, 19.00 ile 08.00 arasında yapılan görevlendirmeler ise gece görevlendirmesi olarak kabul edilir.

 

(6) Görevlendirme listesine dahil olan avukat, sisteme dahil olduğu tarihteki ortalama puanla listeye eklenir.

 

(7) Soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin görevlendirmeler ayrı ayrı listelenir ve puanlar da her biri için ayrı hesaplanır.

 

(8) Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen askıya alma, çıkarma gibi nedenlerle listeden silinen avukatlar, yeniden başvurdukları takdirde listeden silinmeden ortalama puandan az olmamak kaydıyla eski puandan sisteme yeniden dahil edilirler. Bu durumda yeniden görevlendirme listesine dahil edilebilmek için çıkma tarihinin üzerinden en az altı ay geçmiş olması gereklidir.

 

(9) Baro Başkanlığı, hizmetin aksamadan yürütülmesine yönelik tüm tedbirleri alır.

 

Puanlama Esasları

 

MADDE 13 - (1) Görevli avukatların puanları; sisteme giriş puanları, kabul puanı, red puanı ile eksik dosya puanlarının toplamından oluşur.

 

(2) Görev kabul puanı ile görev red puanı; görev için CMK ücret tarifesinde belirlenen rakamın 1/10’u kadardır.

 

(3) Gece görevleri ile RESMİ TATİLLER VE ARİFE GÜNÜ DAHİL olmak üzere dini bayramlarda görev kabulü halinde puan, gündüz görevi kabul puanının yarısı kadardır.

 

(4) Avukat, aynı soruşturma dosyasında 3 kişiyi aşmamak koşuluyla görevlendirildiği kişi sayısı kadar puan alır. Görevlendirildiği kişinin farklı numaralandırılmış soruşturma dosyaları ayrı ayrı puanlanır.

 

(5) Yönetmelik gereği ücretin yarım hesaplandığı durumlarda puan da yarım hesaplanır.

 

(6) Listeden kendi isteği ile çıkan avukat, 6 ay geçmeden tekrar yazılma talebinde bulunamaz. 6 ay geçtikten sonra tekrar yazılma talebinde bulunduğu takdirde ayrıldığı tarihteki puanından az olmamak koşuluyla ortalama puan üzerinden listeye dahil edilir.

 

(7) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmelerine ilişkin sistemdeki puanlar,   her yıl ocak ve temmuz ayının birinci gün günlerinde ortalamanın altındaki puanlar, ortalama puana çekilir. 

 

(8) CMK gereği zorunlu müdafii veya vekil görevlendirmelerine ilişkin sistemdeki puanlar, eşit olması durumunda baro sicil numarasına sıralanır. 

 

Görevin Sona Ermesi

 

MADDE  14 - (1) Soruşturma evresinde; kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması halinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

 

(2) Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

 

(3) Soruşturma veya kovuşturma evresinde avukatın görevlendirildiği kişiler arasında menfaat çatışması doğması halinde,

 

(4) Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde,

 

(5) Birleştirme durumunda birleşen dosyada avukat bulunması halinde birleştirme ile esası kapanan dosya için,

 

(6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında, her ne sebeple olursa olsun görevlendirme listesinden çıkan avukatın dosyaya yetki belgesi sunmadığı durumlarda bu dosyalar için,

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Avukatın Hak ve Yetkileri

 

MADDE 15 - (1) Avukat, nöbet günlerini ve saatlerini sistemde kendisine özgülenmiş kullanıcı adı ve şifre ile kendisi belirler.

 

(2) Daha önce belirlenmiş nöbet günlerini iptal etmek ve/veya görev durumunu pasif olarak belirlemek avukatın sorumluluğundadır.

 

 

(3) Görevlendirme listesindeki avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler.

 

 

 

 

Avukatın Yükümlülükleri

 

MADDE 16 - (1) Avukat, görev sırasında karşılaştığı hukuka aykırı durumlar ile işkence, kötü muamele, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi ivedi görevlendirme yapılması gereken durumlarda derhal Baro Başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

  

(2) Görevlendirilen avukat, Siirt Merkez ilçede en geç 45 dakika, Tillo ilçesinde 50 dakika, Şirvan ve Kurtalan ilçelerinde 60 dakika, Baykan ve Eruh ilçesinde 90 dakika ve Pervari İlçesinde 150 dakika içinde görev yerinde olmak zorundadır.

 

(3) Görevlendirilen avukat, görevlendirmenin yapıldığı andan itibaren 30 dakika geçmeden yeniden görevlendirilmez.

 

(4) Görevlendirilen avukat, görevlendirildiği kişiler arasında menfaat çatışması doğması halinde derhal baroya bilgi vermek zorundadır. Avukatın, menfaati çatışan birden çok kişi ile görüşmüş olması halinde tüm kişilere yeni müdafi atanması sağlanacaktır. Avukat tek bir kişi ile görüşme yapmış ve menfaat çatışması bu aşamada ortaya çıkmışsa sadece o kişinin avukatlığını yapacaktır.

 

(5) Görevlendirilen avukat, kendisine gelen soruşturma görevinin geldiği gün alınacak ilk ifadeye bizzat katılmak zorunda olup daha sonra alınacak olan ek ifade, tutukluluk gözden geçirme vb. durumlarda haklı mazeret kapsamında başka bir avukatı yetkilendirebilecektir. İlk ifadenin ertesi güne veya daha ileri bir tarihe kaldığı durumlarda da haklı mazeret sayılacaktır.

(6) Mazeret sunacak olan avukat, mazeretini göreve intikal süresi içerisinde CMK Yürütme Kuruluna sunacaktır. Mazereti değerlendirme yetkisi CMK Yürütme Kurulundadır.

 

(7) Görev tarihinde meydana gelen mücbir sebeplerin denetimi CMK Yürütme Kurulu tarafından yapılır. Mücbir sebebin bildirilmesi göreve intikal süresi içerisinde yapılacaktır.

 

 (8) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görev yapılamaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

YAPTIRIMLAR

 

Uyarı

 

MADDE 17 - (1) Avukatlardan;

 

a) Kabul ettikleri görevi haklı bir neden olmaksızın iade edenler,

 

b) Kabul ettikleri göreve süresinde gitmeyerek aynı talebe ilişkin yeniden görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

  

c) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın zorunlu müdafi veya vekil olarak görev yapanlar,

 

d) Disiplin kovuşturması gerektirmese bile görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmedi tespit edilenler,

e)  Bu Yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

 

Yürütme Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Uyarı alan avukat uyarıldığı görevle ilgili olarak ücrete hak kazanamaz, bu görevle ilgili aldığı puan silinmez.

 

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

 

(3) Duruşması aynı gün veya ertesi gün olan kovuşturma görevlerinin iadesi halinde uyarıya karar verilmez. Puan iadesi yapılır.

 

 

Çıkarma 

 

MADDE 18 - (1) Bu Yönerge gereğince yerine getirdiği göreve ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılan avukat, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak görevlendirme listelerinden çıkarılır.

 

 

 

(2) Avukatlardan;

 

a) Son uyarı tarihinden itibaren, bir yıl içinde yönergenin 17. maddesi uyarınca 2 kez daha yazılı olarak uyarılanlar,

 

b) Bu Yönerge gereğince geçici olarak listeden çıkarılan avukat; disiplin kovuşturması sonucunda aldığı cezanın kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

 

Yürütme Kurulunun önerisi ve Baro Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılır.

 

(4) Bu madde hükmünce sistemden kesin olarak çıkarılan avukat, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilir.

 

Uyarı ve Çıkarmada Usul

 

MADDE 19 - (1) Yönergenin 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasının gerektiği hallerde, Yürütme Kurulunca ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır.

 

(2) Yönetim Kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Ücret ve Giderler

 

MADDE 20 - (1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler, her yıl Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafii Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde cumhuriyet başsavcılığınca ödenir.

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük 

 

MADDE 21  - (1) Siirt Barosu Yönetim Kurulunun 06.07.2022 tarih ve 2022/226 sayılı kararıyla kabul edilen bu Yönerge, Siirt Barosu web sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

Yapılacak Değişiklikler

 

Bu yönergede yapılacak değişecekler, CMK Komisyonun görüş ve önerisiyle Baro Yönetim Kurulu kararıyla karar alınır.

 

 

17.04.2024
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.