MERKEZLER VE KOMİSYONLAR YÖNERGESİ
Tarih: 22.07.2022| Okunma Sayısı: 278

  SİİRT BAROSU BAŞKANLIĞI

MERKEZLER, KOMİSYONLAR VE KURULLAR YÖNERGESİ

  

1-KAPSAM:

İşbu yönerge, Adli Yardım Komisyonu ve CMK Komisyonu dışında baroda mevcut merkez, komisyon ve kurullar ile aksi belirtilmedikçe yeni kurulacak merkez, komisyon ve kurulları kapsar.

2- AMAÇ:

Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve meslekleri ile ilgili ilişkilerini güçlendirmek üzere Siirt Barosu bünyesinde merkez, komisyon ve kurullar kurulmuştur.

3-DAYANAK:

Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 2. fıkrasının 15. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

4-TEMEL İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ:

Merkezler; fonksiyon itibariyle doğrudan Baro Başkanlığı ile irtibatlı ve bağlı olması gereken yapılar ile doğrudan hak kavramı üzerine kurulu bulunan yapılardır. Komisyon ve kurullar; sosyal, mesleki ve kültürel ilişkilerin gelişimini ve işlevselliğini sağlamak üzere kurulu bulunan yapılardır. Merkez, komisyon ve kurullar, üyelerinin etkin katılımı ve demokratik yöntemlerle çalışmalarını yürütürler.

5- ÇALIŞMA DÖNEMİ VE GÖREV SÜRELERİ:

Merkez, komisyon ve kurullar, Baro seçimlerine paralel olarak 2 yıllık dönemler halinde görev yaparlar. Yeni merkez, komisyon ve kurul organları oluşmadıkça eskisinin görevi devam eder.

6-MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLARIN GENEL GÖREV VE YETKİSİ:

Merkez, komisyon ve kurullar, ilgili oldukları alana ve bu yönergedeki amaca göre çalışmalarını yürütürler. Bu kapsamda çalışma alanları ile ilgili seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantıları yaparlar. Kitap, dergi, broşür gibi yayınlar hazırlarlar. Baro internet sitesi üzerinden çalışmalarını duyururlar. İlgili oldukları mevzuat taslakları hakkında Baro Yönetim Kurulu’na görüş hazırlarlar. İlgili oldukları alanlarda mevzuatı, yargı kararlarını ve güncel gelişmeleri takip ederler. Kuruluş amaç ve alanları kapsamında Baro’nun verdiği diğer görevleri yerine getirirler. İlgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yaparlar. Hukukun yaratılması sürecine olumlu katkı sağlarlar.

7-SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ/ÜYELERİ:

Baro Yönetim Kurulunca her bir merkez, komisyon ve kuruldan sorumlu bir ya da birden fazla Yönetim Kurulu üyesi belirlenir. Belirlenen bu sorumlu yönetim kurulu üyesi, merkez, komisyon ve kurul ile Baro Yönetim Kurulu arasında irtibatı sağlar.

8-MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLARIN YAPISI, ÇALIŞMASI VE YETKİ KAPSAMI:

Merkez, komisyon ve kurallarda üye sayı sınırlaması yoktur. Katılımcılık anlayışı çerçevesinde dileyen her avukat merkez, komisyon ve kurulların her zaman üyesi olabilir, üyelikten ayrılabilir, çalışmalara etkin olarak katılabilir. Üyelik, Baro Başkanlığına verilecek bir dilekçe ile olur. Baro, üyeliklerin e-mail yahut Baronet üzerinden veyahut başkaca yöntemlerle yapılabilmesini kararlaştırabilir.

Stajyer avukatlar da seçme ve seçilme dışında merkez, komisyon ve kurulların çalışmalarına katılabilirler.

Ancak merkez, komisyon ve kurul üyesi avukatlar başkan yardımcısı ve sekreter üye olarak seçilebilir, merkezlerde başkan olarak atanabilir, komisyon ve kurularda seçilebilirler.

Baro Yönetim Kurulu kararı ile merkez, komisyon ve kurulların listeleri güncellenebilir.

Merkez, komisyon ve kurullar, her ay en az bir kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, sekreter üye tarafından tüm üyelere e-mail, kısa mesaj yahut Baro vasıtası ile başkaca yollarla duyurulur.

Toplantı öncesi hazirun listesi hazırlanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Alınan kararlar bir tutanağa yahut karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir.

Bu yönerge ile kurulan merkez, komisyon, kurullar yine bu yönerge ile belirlenin alt birimleri bünyelerinde oluşturmaları zorunludur. Merkez, komisyon ve kurullarca yapılacak seçimle bu alt birimlerin bir sorumlusu belirlenir. Bunun dışında merkez, komisyon ve kurullar çalışma grupları oluşturulabilir.

Merkez, komisyon ve kurulların Baro’yu temsil etme sıfatları bulunmamaktadır. Merkez, komisyon ve kurulların başkanlıklarınca yapılacak dış yazışmalar, Baro Başkanlığı kanalı ile gerçekleştirilir. Merkez, komisyon ve kurul başkan ve sair sıfatları, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Meslek İlke ve Kurallarına aykırı olarak kullanılamaz.

9-MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLARIN ORGANLARI:

Merkez, komisyon ve kurullar; üyeleri dışında sorumlu yönetim kurulu üyesinin koordinasyonu altında merkez, komisyon ve kurul başkanlık divanı olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üyeden oluşur.

a) Başkan:

Merkezlerin başkanları, Baro Yönetim Kurulunca her bir çalışma dönemi için bilimsel çalışmaları ve etkinlikleri gözetilerek emsalleri arasında temayüz etmiş Siirt Barosuna kayıtlı avukatlar arasından atanır.

Komisyon ve kurulların başkanları ise üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Bu seçimde en çok oyu alan aday komisyon başkanı olarak seçilir.

Görev ve Yetkileri;

aa- Merkez, komisyon, kurulu temsil etmek,

bb- Merkez, komisyon ve kurulun amacının gerekli kıldığı tüm çalışmalarda, 3 etkinlikler, proje ve çalışma programlarını başkanlık divanı ile birlikte hazırlamak ve yürütmek,

cc- Merkez, komisyon ve kurul bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının koordinasyonu sağlamak,

dd- Her yıl başkanlık divanı ile birlikte çalışma raporunu hazırlamak, tahmini bütçesini Baro Yönetim Kurulu'na sunmak,

b) Başkan Yardımcısı:

aa- Başkanın yokluğunda merkez, komisyon, kurula başkanlık etmek,

bb- Başkanlık herhangi bir sebeple boşalırsa, yenisi merkezlerde atanana, komisyon ve kurullarda seçilene kadar başkana ait yetkileri kullanmak,

cc- Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

c) Sekreter:

aa- Merkez, komisyon, kurul toplantı çağrısını yapmak,

bb- Toplantıları ve alınan kararları tutanağa bağlamak,

cc- Toplantı hazirun listeleri, merkez, komisyon, kurul kararlarını, üye listelerini Baro’da arşivlemek,

Merkez, komisyon ve kurullar tarafından başkan yardımcılığı ve sekreter üyelik için iki üye seçimle belirlenir. Seçimle iki de yedek üye belirlenir. Komisyon ve kurullarda başkan seçimle belirlenir. Başkanlık için yedek üye belirlenmez.

Başkanlık divanı yapacağı ilk toplantıda başkan dışında seçilen iki üye arasında başkan yardımcılığı ve sekreter üyeliği için görev dağılımı yapar.

Bu üç kişilik divan, aynı zamanda Baro Meclisi Yönergesinin 4/d bendi uyarınca merkez, komisyon ve kurulu Baro Meclisi Genel Kurulunda temsil edecek kişilerdir.

10-MERKEZ, KOMİSYON VE KURUL SEÇİMLERİ:

Baro seçimleri sonrası merkez başkanlarının atanmasına müteakip Baro Yönetim Kurulu yahut Baro Başkanlığınca merkez, komisyon ve kuralların toplantı gün ve saati ile gündem ve seçimli toplantı olduğu bilgisi ile genel bir duyuru yapılır. Bu duyuru Baro’nun internet sitesinde yahut Baro odalarında yapılabileceği gibi avukatların mevcut Baro levhalarında bildirdikleri e-maillerine veya sms’lerine gönderilmek suretiyle de yapılabilir. Bu yöntemlerden birinin tercih edilmesi, yeterli duyuru yapıldığı anlamına gelecektir.

Belirtilen gün ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin divan başkanlığında toplantı gerçekleştirilir. Bu toplantıda komisyon ve kurulların başkanı ile merkez, komisyon ve kurulların başkan yardımcısı ve sekreter üyesi seçilir.

Toplantı öncesi toplantıya katılanların imzasını içerir bir hazirun listesi düzenlenir.

Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin talebi üzerine, toplantıda hazır bulunanlar arasından oyların sayımı, hazirun listelerinin düzenlenmesi ve tutanak düzenlenmesi için bir ya da birden fazla kişi katip üye olarak seçilebilir.

Komisyon, kurul başkanlığı ile merkez, komisyon ve kurul başkan yardımcılığı ve sekreter üyeliklerine aday olanlar, seçim öncesi adaylıklarını divana yazılı yahut sözlü olarak bildirirler. Divan başkanlığınca oylamaya geçilmeden önce adaylara kendilerini tanıtmaları için söz verilir. Aday sayısının çokluğu gibi nedenlerle, adayların kendilerini tanıtmaları bir süre ile sınırlanabilir.

Seçim el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır. Her bir adayın aldığı oy tutanağa geçirilir. Adayların aldıkları oylar divan başkanınca toplantıda hazır bulunanlara duyurulur. Seçimi kazananlar açıklanır.

Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde mesleki kıdemi en çok olan aday seçilmiş sayılır.

Başkanlık dışında başkan yardımcılığı ve sekreter üyelik için birer yedek üye belirlenir.

Seçilen asil başkan yardımcısı yahut sekreter üyesinin istifa yahut başkaca nedenlerle yerinin boşalması halinde yeri en çok oyu almış yedek üye tarafından doldurulur. Bu durumda başkanlık divanı ayrıca yeniden görev dağılımı yapar. Yedek üye, kalan süreyi tamamlar. Yedek üye ile de boşalan başkanlık divanı doldurulamazsa, yeni seçim yapılır. Yedek üyelerin oylarının eşit olması halinde de mesleki kıdemi en çok olan, diğerlerine göre öncelikli görev yapar.

Komisyon ve kurul başkanının istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması durumunda yerine bir başka başkan seçimle belirlenir.

Merkez başkanının istifası yahut başkaca nedenlerle görevini sürdüremeyecek olması nedeni ile yerine bir başka başkan Baro Yönetim Kurulunca belirlenir.

Seçim zamanı ile Baro seçimlerinin tarihinin yakın olması halinde, Baro seçimleri sonrası yapılacak olan yeni merkez, komisyon ve kurul seçimlerine kadar mevcut başkanlık divanı ile görev sürdürülür.

Seçimde aday hiç ya da yeteri kadar bulunmaması halinde durum sorumlu yönetim kurulu üyesince bir tutanakla Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. Baro Yönetim Kurulunun alacağı karar doğrultusunda yeni işlemler tesis edilir.

11-YÖNERGEYLE KURULAN MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLAR:

Bu yönerge ile aşağıdaki merkez, komisyon ve kurullar kurulmuştur.

a) Merkezler:

- Avukat Hakları Merkezi

- İnsan Hakları Merkezi (Bünyesinde Cezaevleri İzleme ve İşkence ve Kötü Muamele İle Mücadele Çalışma Grubu, Toplumsal Davaları Takip Etme Çalışma Grubu, Engelli Hakları Çalışma Grubu, Mülteci Hakları Çalışma Grubu)

b) Komisyonlar

-  Kadın Hakları Komisyonu

-  Çocuk Hakları Komisyonu

- Spor Kültür ve Sosyal Etkinliler

- Staj Eğitim Komisyonu

- Mevzuatı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

- Kültür Mirası Koruma Komisyonu

- Basın ve Yayın Komisyonu

- Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu

12-BARO YÖNETİM KURULU’NUN SORUMLULUĞU:

Baro Yönetim Kurulu;

- Fiziki imkânlar elverdiği ölçüde merkez, komisyon ve kurulların çalışma ve toplantılarını yürütmeleri için yer tahsis eder.

- Merkez, komisyon ve kurulların sekretarya hizmetini görmesi için bir memur görevlendirir.

- Merkez, komisyon ve kurulların toplu sms, e-mail gönderimlerini sağlar. Baro web sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.

13-MALİ HÜKÜMLER:

Merkez, komisyon ve kurulların gelir ve giderleri Baro Bütçesinde ayrı bir hesapta tutulur.

a- Merkez, komisyon ve kurulların Gelirleri:

- Merkez, komisyon ve kurullar için yapılan bağışlar,

- Diğer etkinliklerden elde edilen gelirler,

-Baro bütçesinde ayrılan paylardan oluşur.

b- Merkez, komisyon ve kurulların Giderleri:

- Merkez, komisyon ve kurulların amacı ve bu yönergede belirtilen etkinlikleri yerine getirmeye elverişli ve merkez, komisyon ve kurulların görev ve yetkisi içindeki her türlü harcamalar merkez, komisyon ve kurulların başkanlık divanın önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu'nca onaylandığı ölçüde yapılır.

14- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNERGELER:

Bu yönergenin kabulü ile birlikte mevcut Siirt Barosu Merkezler Yönergesi ve Siirt Barosu Komisyonları Çalışma Yönergesi ile bu yönergeye göre kurulu bulunan merkez ve komisyonlar ile bunların üyelikleri kaldırılmıştır.

15-YÜRÜRLÜK:

Bu yönerge Siirt Barosu Yönetim Kurulunca 17/11/2021 gün ve ../… sayılı karar ile kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

16- YÜRÜTME:

Bu yönerge hükümlerini Siirt Barosu Yönetim Kurulu yürütür.

30.11.2022
AV. MUHAMMED ALPTEKİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.